Anasayfa » Bizden Haberler

Sokak Orkestrası Karaburun Bilim Kongresinde

28 Ağustos 2014 Yorum yok

Sokak Orkestrası Karaburun Bilim Kongresi

Sokak Orkestrası 3-7 Eylül tarihleri arasında Karaburun’da gerçekleştirilecek kongrede, aşağıda giriş bölümü ve kaynakçasını paylaştığımız bildiri ve vereceği sokak konserleri ile yer alacak. 2004’de Kurulduğu günden beri müzik yapmayı, müzik üzerine düşünme ile bir arada değerlendiren Sokak Orkestrası, bildirisini  4 Eylül Perşembe Saat: 10:00’da B1: Sanatın Direnişi, Direnişin Sanatı oturumunda tartışmaya açacak. Karaburun Bilim Kongresin’de görüşmek dileğiyle…

Kongre Programı İçin: Tıklayınız

Gezi Süreci Kültürel Mücadele Pratikleri ve Sosyo Kültürel Bir İnşa Olarak Sokak: “Almaya Geldik Dostlar” ve “Umudun Adı Berkin Elvan” Şarkıları Örnek Olayı

Giriş

Bu bildirinin odağında birbirleri ile doğrudan bağlantılı iki mesele yer almaktadır; Kültürel mücadele pratikleri ve sosyokültürel bir inşa olarak sokak. Kuramsal açıdan ele alınacak bu iki odaktan ilki açısından tartışmanın asıl seyri sınıf tanımı etrafında dönmektedir. Sınıf’ı “statik bir konum” ya da “yapı” olarak ele alan teorik yaklaşımların Gezi direnişi öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin sırasıyla; körlükleri, kibirleri ve hayal kırıklıkları bizce sınıfın bu yanlış tanımına dayanmaktadır. Sınıfı “statik bir konum” ya da “yapı” olarak ele almak yerine onun ilişkisel karakterine odaklanıldığında körlük, kibir ve hayal kırıklığının, yerini öngörü, alçak gönüllük ve umuda bıraktığı görülecektir.

Tartışmamızın ikinci odağı olan sosyo kültürel bir inşa olarak sokak ise kuramsal planda mekân (space) tartışmaları içerisinde anlam bulmaktadır. Özellikle modernizm teorileri içerisinde önem kazanan mekân; kapı, pencere, dört duvar fiziksel sınırlamasını aşan toplumsal eylemin gerçekleştiği ve onun aracılığıyla inşa edilen sosyokültürel bir olgu olarak ele alınacaktır. Bu şekilde ele alındığında görüleceği gibi mekânın üretimi ile sınıfın üretimi aynı sosyolojik ilişkiler setine yaslanmakta ve birbirlerini tamamlamaktadırlar.

Yukarıdaki bir dizi kavram seti aracılığıyla kuramsal bir birleştirme ve ayrıştırma işlemine tabi tutulacak mesele, ampirik açıdan Gezi direnişi sürecine ve bu sürecin dinamik kültürel unsurlarından birisi olarak Gezi şarkılarına odaklanacaktır. İçerisinde müzik ürettiğimiz bir kolektif olarak Sokak Orkestrası’nın “Almaya Geldik Dostlar” ve “Umudun Adı Berkin Elvan” şarkıları birinci elden tanıklıklara yaslanarak birer örnek olay olarak ele alınacaktır.

 

Kaynakça

Anderson, Benedict. (1995), Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve

Yayılması (Çev. İskender Savaşır), İstanbul: Metis Yayınları.

Benjamin, Walter (2011), ‘Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı’, Pasajlar, sf:50-86, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Eagleton, Terry. (2011), Marx Neden Haklıydı?, (Çev. Oya Köymen), İstanbul, Yordam Kitap.

Giddens, Anthony. (2004), Modernliğin Sonuçları, (Çev. Ersin Kuşdil), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Goffman, Erving. (2014), Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, (Çev. Barış Çezar), İstanbul, Metis Yayınları.

Harvey, David. (2012), Postmodernliğin Durumu, (Çev. Sungur Savran), İstanbul, Metis Yayınları.

Holt, Fabian. (2010), ‘The Economy of Live Music in the Digital Age’ European Journal of Cultural Studies,13: 243.

Marx, Karl. (2003a), Kapital Ekonomi Politiğin Eleştirisi 3. Cilt. İstanbul, Sol Yayınları.

_________ (2003b), Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire’i, (Çev. Sevim Belli), Eriş Yayınları.

http://www.kurtuluscephesi.com/orjinal/brumaire.pdf

Marx, Karl ve Engels, Friedrich. (1956), The Holy Family or Critique of Critical Critique,(Çev. R. Dixon), Moskow, Foreign Languages Publishing House.

___________ (2003), Alman İdeolojisi,(Çev. Sevim Belli), Eriş Yayınları.

http://www.kurtuluscephesi.com/orjinal/alman.pdf

Sorokin, P. Ve Merton, R. (1937), ‘Social Time: A Methodological and Functional Analysis’, American Journal of Sociology, Vol. 42, No. 5 pp: 615-629.

Stokes, Martin (1994), ‘Introduction: Ethnicity, Identity and Music’ Ethnicity, Identity and Music The Musical Construction of Place, (Edt. Martin Stokes), Berg Publishers.

Thompson, E. P.(1963) The Making of the English Working Class, New York, Vintage Books.

Urry, John (1999), Mekânları Tüketmek, (Çev. Rahmi G. Öğdül), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Williams, Raymond.(2005), Anahtar Sözcükler, (çev. Savaş Kılıç), İstanbul, İletişim Yayınları.